خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

بایگانی

۱ مطلب در دی ۱۳۸۹ ثبت شده است

جز در آن لحظه که چیزی (که یا خودش مقدس و ارزشمند است و یا در جهت هدف مقدس و ارزشمندی است و رشد دهنده انسانیت انسان) برایمان بی نهایت مهم است و آن را باتمام وجود می خواهیم،

طوری که غیر از آن را نمی بینیم و نمی شناسیم و هر مانع و سدی بین ما و آن خواسته را بدون کوچکترین اعتنایی کنار می زنیم،

و تمام وقت و انرژی مان را با شور و علاقه، و حالت اضطرار روی آن می گذاریم و تلاش برای آن و شوق رسیدن به آن تمام اندیشه و لحظه لحظه وجودمان را پر می کند،

زندگی نمی کنیم