خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

بایگانی

۱ مطلب در خرداد ۱۳۸۹ ثبت شده است

 گام اول: خودشناسی

 باید تصور واضح و روشنی از وضعیت و ظاهرفیزیکی، روحی، روانی، معنوی و... خودت داشته باشی، به طوریکه از اینکه اونطوری هستی، لذت ببری و خوشحال و راضی باشی. با واقعیت کاری نداشته باش، مهم اون چیزیه که مطلوب واقعی توست و خودت، خودت رو اون جور می شناسی.

 

گام دوم: به حداکثر رساندن توانایی ها، و مهارت ١٠٠ درصد در هدفی که صبح و شبت رو عمدتا به اون می گذرونی و مسئولیت اصلی تو در زندگی همینه. داشتن تصور واضح و مشخص از خودت در ارتباط با اون هدف، به طوریکه غرقش بشی و در اون به حالت مَد برسی. این، همه زندگی تو رو تشکیل می ده، و در جهت هدف گام سومه.

 گام سوم: به اوج رسیدن در هدفی که تمام زندگی تو رو تشکیل میده؛ که همین طور که توش جلو بری، تصور درست از خودت در ارتباط با این هدف هم بیشتر میشه. این هدف در ظاهر چندان قابل رویت برای دیگران نیست، اما در تمام نقاط زندگیت نفوذ می کند، به طوریکه تمام اعمال و رفتارهات در جهت این هدف قرار می گیره. هدف گام دوم هم در جهت این هدف اصلیه.

لازم به ذکره که این سه گام باید تواماً و با هم مد نظر قرار بگیرند، هر چند در مواقع مختلف بسته به شرایط، توجه و تأکید روی یکی از این گام ها بیشتره. گام ١ پیش زمینه و پایه گام ٢، و گام ٢ پایه گام ٣ است. اما گام ٣ مهمتر از گام ٢ و گام ٢ مهمتر از گام ١ می باشد. هر چه در دو گام اول بیشتر پیشرفت کنی، برای پیش رفت در گام سوم، ظرفیتت بیشتر و پایه ات محکم تر می شود.

*    *    *

پ.ن. همه چیز تو به تصورت از خودت و دیدگاهی که ملکه وجودت کرده ای بستگی دارد.