خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

بایگانی

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۰ ثبت شده است

انتظار، ماندن تا آمدن نیست،

انتظار، رفتن تا رسیدن است....