خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

بایگانی

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

من چرا به این روز افتادم؟! چرا هیچی خوشحالم نمی کنه؟؟؟!!!....