خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

بایگانی

۱ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

مرحله به مرحله صحنه و پس زمینه رو برات عوض می کنند و وظیفه تو- صرفنظر از اینکه  مرحله فعلی و پس زمینه کار چه شکلیه- فقط غرق لذت بودن از چیزهایی است که در مسیر اصلی ات می خواهی....

در مسیر رسیدن به لذت ها و سریع السیر به خواسته ها رسیدن، فرصتی نیست که پشت سرت را نگاه کنی؛ توجه به صحنه و پس زمینه خارج از مسیر است....