خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

خط هدف

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد....

بایگانی

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

همه چیز به این بستگی داره که توجهت کجاست....

ارزش همه کارهات متناسب با اینه که تو چه دنیایی زندگی می کنی و توجهت تو چه زمینه ایه....

 

 

از هر چی که لذت می بری ( اسم د....س و د....ه، و ج....و زدن و ج....و تر....ن بودن در این زمینه، س....ت در طی مراحل....)، باید فقط در همون حوزه لذت ببری ....؛

تا به اوج خودت در زمینه اصلی زندگیت نرسی، هنوز از حداقل خودت هم کم داری و سر جای طبیعی خودت نیستی....